Algemene voorwaarden Energy Movement in V.O.F.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op: 02-09-2022

Inhoud algemene voorwaarden

1. Definitie

2. Toepasselijkheid

3. Aanbod

4. Overeenkomst

5. Herroepingsrecht

6. Prijs en betaling

7. Gebruik platform en account

8. Wijzigen van de abonnementen/diensten

9. Opschorting en opzegging van abonnementen door Energy Movement

10. Opzegging van het abonnement klant

11. Opzegging overeenkomst dienst voor bepaalde tijd 

12. Eigen verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid klant

13. Aansprakelijkheid Energy Movement

14. Intellectueel eigendom

15. Vertrouwelijkheid van gegevens

16. Klachten

17. Wijziging van de overeenkomst

18. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 

1. Definities

Energy Movement: Energy Movement V.O.F. gevestigd te Goes onder KvK nr. 78714575.

Klant: degene met wie Energy Movement een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: Energy Movement en klant samen

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden, zoals van tijd tot tijd aangepast, zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van Energy Movement V.O.F., ingeschreven in de kamer van koophandel onder het nummer 78714575, handelend onder de naam Energy Movement.

3. Aanbod

– Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

– Energy Movement is gerechtigd het aanbod te wijzigen. Dit betekent dat de Klant geen aanspraak kan maken op aanbiedingen of prijzen die door Energy Movement worden gehanteerd, anders dan dat aanbod dat de Klant heeft geaccepteerd.

– Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Energy Movement niet en de Klant kan hier geen rechten aan ontlenen.

– Energy Movement heeft het recht een aanmelding van een Klant te weigeren zonder opgaaf van redenen.

4. Overeenkomst / Abonnement

– Het abonnement komt tot stand op het moment dat de klant zich via het platform heeft aangemeld door het aanmaken van een account en Energy Movement de aanmelding heeft bevestigd. De klant dient minimaal achttien (18) jaar te zijn.

– Bij de afname van meerdere diensten door de Klant, komt steeds een afzonderlijke overeenkomst tussen de Klant en Energy Movement tot stand.

– Energy Movement biedt geen inhaallessen/inhaalsessies aan voor een deelnemer die verhinderd is om een bijeenkomst te bezoeken. Ook heeft Energy Movement geen terugbetalingsverplichting indien een deelnemer een of meerdere bijeenkomsten – om welke reden dan ook – niet heeft bijgewoond.

– De Relatie Community betreft een abonnement dat per half jaar word afgelopen en maandelijks word afgeschreven middels incasso. Wanneer een klant na enkele maanden besluit het abonnement de beëindigen, dient hij/zij alsnog het resterende bedrag van het halfjaar abonnement te betalen.  

5. Herroepingsrecht

– Bij het Online Morning Movement abonnement en het Relatie Community abonnement beschikt de klant over een bedenktermijn van veertien (14) dagen vanaf dag van aankoop, waarbinnen hij het abonnement zonder opgave van redenen kan herroepen. Energy Movement mag de Klant vragen naar de reden(en) van herroeping, maar de klant is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.

– De in artikel 3.1 genoemde bedenktermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop het product  wordt aangekocht. Dit gaat over alle producten die door Energy Movement worden aangeboden.

– Wanneer de klant binnen de bedenktijd van veertien (14) dagen het product herroept heeft de klant geen recht op terugbetaling van de verstreken dagen/weken en de afgenomen sessies/bijeenkomsten.

– Herroeping van het product  kan worden aangevraagd per mail: contact@energy-movement.nl

– De terugbetaling van het restantbedrag zal binnen veertien (14) dagen plaatsvinden.

– Aangekochte cursussen en trainingen, één-op-één sessies, Relatie Retreats en het Mentorshiptraject kunnen niet worden herroepen.

6. Prijs en betaling

– Voor de betaling kan de klant uitsluitend gebruik maken van de door Energy Movement aangeboden betalingsmogelijkheden.

– Bij aankoop van een abonnement geeft de klant toestemming voor automatische incasso betalingen door Energy Movement die per vier (4) weken plaatsvinden. Het door Energy Movement te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van het door de klant aangekochte abonnement.

– Indien de incasso betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Energy Movement gerechtigd de toegang tot de diensten eenzijdig naar haar keuze per direct op te schorten of te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten conform de Wet Incasso Kosten op de Klant te verhalen.

– Facturen en betalingsherinneringen worden door Energy Movement uitsluitend elektronisch aangeboden. 

– Energy Movement mag bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

– De betaling van een mentorshiptraject word voorafgaand aan het traject betaald, tenzij anders afgesproken met Energy Movement.

 

7. Gebruik platform en account

– De klant is gehouden bij het aanmaken van het account juiste en volledige informatie te verschaffen. Onjuiste informatie dient door de Klant direct te worden hersteld en onvolledige informatie dient door de Klant direct te worden aangevuld.

– De klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn account, waaronder begrepen de inloggegevens.

– De klant dient Energy Movement direct op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik (door een ander dan de klant zelf) van zijn klantaccount.

– Het is de Klant niet toegestaan de diensten en/of het platform anders dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te gebruiken.

8. Wijzigen van abonnementen/diensten

– Energy Movement is gerechtigd de inhoud van de abonnementen/diensten op elk moment aan te passen, maar zal zich ervoor inspannen dat de kwaliteit en functionaliteit van de diensten gelijk blijft en/of verbetert.

– Indien de aanpassing een negatieve wijziging voor de klant oplevert, zal Energy Movement de klant de mogelijkheid geven de overeenkomst kosteloos te beëindigen of zal de klant een ander redelijk aanbod worden gedaan.

– Energy Movement is gerechtigd de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. In dat geval zal Energy Movement de klant informeren over de wijziging en de mogelijkheid geven de overeenkomst kosteloos te beëindigen, tenzij de wijzigingen van dien aard zijn dat een beëindiging niet is gerechtvaardigd.

9. Opschorting en opzegging van abonnementen door Energy Movement

– Energy Movement is bevoegd om de toegang tot de diensten op te schorten of de abonnementen per direct geheel of gedeeltelijk op te zeggen, indien de klant:

a) in strijd handelt met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden;

b) handelingsonbekwaam is verklaard of onder bewind is gesteld;

c) een verzoek tot toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen heeft ingediend;

d) tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen is toegelaten;

e) een eigen aangifte tot faillietverklaring heeft ingediend; of

f) failliet is verklaard.

– In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan Energy Movement besluiten op verzoek van de klant het abonnement (Morning Movement) tijdelijk, met een periode van 2 weken tot een maximum van 3 maanden, op te schorten (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – naar het oordeel van Energy Movement – deugdelijk bewijs.

– Opschorting van het abonnement kan nooit met terugwerkende kracht.

10. Opzegging van het abonnement door klant

– Het abonnement (Morning Movement en/of Relatie Community) kan tegen de afloop van de oorspronkelijke looptijd door de klant worden beëindigd door minimaal 48 uur (2 dagen) voor de einddatum op te zeggen. Indien de klant de overeenkomst niet tijdig opzegt, wordt de overeenkomst automatisch voor onbepaalde tijd verlengd.

–  Het abonnement (Morning Movement en/of Relatie Community) kan naar keuze van de klant schriftelijk worden opgezegd per e-mail: contact@energy-movement.nl.

11. Opzegging overeenkomst dienst voor bepaalde tijd 

– De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan 1 (één) jaar opzeggen.

  • – Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden per e-mail: contact@energy-movement.nl.

– Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.

 

12. Eigen verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid klant

– De klant maakt voor eigen rekening en risico gebruik van de Diensten en/of het Platform. De klant is derhalve zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen zodat geen blessures of ongevallen ontstaan. De klant dient er onder meer voor zorg te dragen dat gesport wordt in een veilige omgeving, dat lichamelijke beperkingen in acht worden genomen en dat blessures of overbelasting wordt voorkomen. Bovendien is de klant zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij/zij het advies van Energy Movement aanvaardt en opvolgt.

– De klant is aansprakelijk voor schade van Energy Movement die is ontstaan doordat de klant in strijd heeft gehandeld met een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of voor schade van Energy Movement die is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van de klant, behoudens voor zover de aansprakelijkheid in een voorkomende situatie niet aanvaardbaar wordt geacht op grond van de wet.

13. Aansprakelijkheid Energy Movement

– Energy Movement neemt de bescherming van gegevens zeer serieus. Energy Movement neemt noodzakelijke maatregelen om misbruik, verlies of toegang door derden tegen te gaan. 

– Energy Movement garandeert niet dat het platform en/of de diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. 

–  Energy Movement is niet aansprakelijk indien er een datalek of andere storingen in het systeem zijn die ervoor zorgen dat het platform niet beschikbaar is of die ervoor zorgen dat de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van de informatie op het platform in het geding kunnen komen.

– De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Energy Movement behoudt het recht om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

– Energy Movement doet haar uiterste best om juiste adviezen en informatie te verstrekken op haar platform en/of de diensten, maar geeft ter zake geen garanties af.

– Energy Movement is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt als gevolg van het gebruik van de diensten en/of het gebruik van het platform, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Energy Movement.

– Onverminderd het voorgaande, is de aansprakelijkheid van Energy Movement te allen tijde beperkt tot directe schade (gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, etc. zijn uitgesloten) en te allen tijde gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar van Energy Movement voor het betreffende geval uitkeert.

– Deze aansprakelijkheid geldt niet indien de schade mede is ontstaan doordat de klant zelf in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze algemene voorwaarden.

– Deze algemene voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Energy Movement, die op grond van de wet niet kan worden beperkt of kan worden uitgesloten.

– Energy Movement is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

– Indien Energy Movement aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

– Energy Movement is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

– Energy Movement is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

– Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

– Iedere aansprakelijkheid van Energy Movement vervalt indien een aanspraak niet binnen een jaar na ontdekking is ingediend.

Energy Movement maakt gebruik van de volgende programma’s:

  • – MailBlue: relatiebeheersysteem voor het opslaan van deelnemersgegevens;
  • – Mollie: deze systemen regelen dat betalingen via de website kunnen worden gedaan;
  • – Paperdork: in dit programma worden betalingen verwerkt;
  • – Maatos; e-learning platform gericht op digitale cursussen en online community.

14. Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Energy Movement is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Energy Movement.

Het is niet toegestaan om:

– De via de webstie verkregen informatie te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan anderen.

– Inbreuk te maken op de rechten van Energy Movement, waaronder begrepen maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy.

– Virussen of andere programmatuur te gebruiken die schade kunnen toebrengen aan het platform of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de website en/of de computersystemen te omzeilen.

– Een account op naam van een ander aan te maken.

– Via de website informatie op te slaan of te verspreiden die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

– Onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken.

– Informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten of hyperlinks naar degelijke informatie te plaatsen.

– Mensen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van anderen, zoals door links naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit te plaatsen die kennelijk bedoeld zijn om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen.

– De persoonlijke levenssfeer van anderen te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van anderen of het herhaaldelijk lastigvallen van anderen met door dezen ongewenste communicatie.

15. Vertrouwelijkheid van gegevens

16. Klachten

– De Klant dient Energy Movement uiterlijk 2 maanden na constatering van de tekortkoming hiervan op de hoogte te stellen.

– De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming zodat Energy Movement in staat is hierop adequaat te reageren.

– De Klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen Partijen.

– Indien een klacht betrekking heeft op lopend abonnement of dienst, kan dit er niet toe leiden dat Energy Movement een ander abonnement dient aan te bieden.

17. Wijziging van de overeenkomst

– Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

18. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

– Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

– Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Energy Movement bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

© 2024 Energy Movement